Om oss


marius@advokat-larsen.no
381 500 30
950 809 69

Advokat Marius Larsen har Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfag forsikringsrett. Larsen har tidligere arbeidet som jurist i flere forsikringsselskap. Han har god erfaring med alle typer kontrakts- og erstatningsrettslige saker, i tillegg til saker som dreier seg om fast eiendoms rettsforhold, herunder bygg- og entreprisesaker. Larsen behandler saker innen de fleste saksfelt som berører privatpersoner og bedrifter. Larsen bistår sine klienter på alle stadier i en sak, herunder tvisteløsning og prosedyre i retten. Advokat Larsen driver også med omsetning av fast eiendom, herunder eiendomsoverdragelser og salg av bolig. Advokat Larsen benyttes i tillegg som fast sensor for spesialavhandlinger ved det Juridiske Fakultet ved Universitetet i Oslo.

Advokat Marius Larsen i Larsen Advokatfirma AS, Sentrumsvegen 55, 4700 Vennesla, tlf. 381 500 33, er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 998 192 692. Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Tjenesteyter er medlem i Advokatforeningen. Tjenesteyter har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar sikrede pådrar seg ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Chartis, PB 1588 Vika, 0118 Oslo, org.nr: 850 567 352. Klager over tjenesteyters opptreden eller salær kan klages inn for Advokatforeningens disiplinærutvalg. Se mer informasjon om klageordningen på denne linken.