Straff- og bistandssaker


I straffesaker yter vi rådgivning og juridisk bistand helt fra saken starter og inntil den er ferdig behandlet av alle domstolsinstansene. I de fleste tilfeller dekker retten salær for forsvareroppdrag når det er tatt ut tiltale i saken. Videre dekker alltid retten salæret i forbindelse med varetektsfengsling. For bistand under etterforskning (før tiltale er tatt ut) må klienten vanligvis selv dekke salæret, men dette kan kreves erstattet av politiet hvis saken henlegges.

Vi tar også bistandsoppdrag for fornærmede i straffesaker. Som bistandsadvokat skal man bistå med informasjon, råd og veiledning i forkant av anmeldelse, ved inngivelse av anmeldelse, under etterforskningsfasen av en straffesak og eventuelt ved domstolsbehandlingen. Samtidig vil bistandsad vokaten bistå med utarbeidelse og fremsettelse av erstatningskrav som måtte foreligge.

Vi har god erfaring med å yte bistand til ofre for vold og overgrep. Ved kontakt vil vi raskt kunne avklare hvorvidt kostnadene med saken faller inn under ordningen med bistandsadvokat eller fri retthjelp til voldsofre. Vi vil også bistå med det praktiske omkring dette.