Kontraktsrett


Kontraktsrett omhandler i hovedsak de fellesregler som gjelder i alle rettsforhold som stiftes ved en avtale. I avtaleretten behandles blant annet reglene om hvordan avtaler blir til og reglene om ugyldige avtaler. Norsk avtalerett bygger på noen grunnleggende prinsipper om at avtaler skal holdes, at det skal være formfrihet for inngåelsen av en avtale, og at det er avtalefrihet.

Vi bistår næringsdrivende og private for alle typer avtaleforhold, både hva gjelder opprettelse, vurdering av allerede inngåtte avtaler og forhold av betydning for gjennomføring av slike.