Barnevern


Foreldre som kommer i kontakt med barneverntjenesten opplever ofte dette som vanskelig og problemfylt. Familiens private sfære blir gjerne brutt, og mange opplever å bli utsatt for urettferdige beskyldninger og kritikk.Ved iverksettelse av tvangstiltak skal barnevernssaker behandles av Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i første instans.

Fylkesnemnda er formelt sett et forvaltningsorgan, men behandlingen har svært mye til felles med en rettssak for domstolene. Vilkårene for iverksettelse av tvangstiltak er svært strenge, og det er blant annet et absolutt krav at det ikke skal være mulig å bedre situasjonen ved hjelpetiltak.

Fylkesnemndas vedtak kan bringes inn for domstolene til rettslig overprøving. Hvis du er part i en barnevernssak, enten som mor eller far eller som barn/ungdom, har du rett til bistand fra advokat. Iverksettelse av et tvangstiltak er et alvorlig inngrep og du har derfor krav på advokatbistand på det offentliges bekostning, uavhengig av din inntekt.

Vår erfaring er at det svært ofte vil være mulig å endre sakens gang gjennom konstruktiv håndtering fra en tidlig fase. Ved behov kan vi tilby råd og veiledning til private parter og bistå i en eventuell prosess for Fylkesnemnda eller domstolene.