Erstatningsrett


Erstatningsrett
Erstatningsretten gjelder både for personskade, tingskader og annen formuesskade. Erstatningsretten behandler vilkårene for at skadevolder skal bli erstatningspliktig overfor skadelidte. For at erstatningsansvar skal foreligge, må tre vilkår være oppfylt. Det må foreligge et økonomisk tap, et ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng mellom ansvarsgrunnlaget og det økonomiske tapet.

Når det er konstatert at vilkårene er oppfylt må det tas stilling til hvor mye skadelidte har krav på i erstatning. Erstatningen skal som hovedregel fastsettes slik at skadelidte kommer i den samme økonomiske stilling som han var før skaden inntraff.

Ved siden av erstatning for det økonomisk tapet, kan det ytes erstatning for visse ikke- økonomiske tap, nemlig menerstatning som er kompensasjon for tapt livsutfoldelse og oppreisning.

Ta gjerne kontakt for en uformell vurdering av om du har rett til erstatning.