Fast eiendom


Mange får problemer etter at de har kjøpt eller solgt en fast eiendom. På dette felt har vi særlig kompetanse og vi håndterer fortløpende saker med denne type problemstillinger. Som hovedregel når det gjelder feil og mangler ved bolig eller fritidseiendom, vil det foreligge rettshjelpsdekning. Dette innebærer at forsikringsselskapet ditt vil dekke størsteparten av utgiftene du har til advokat. Vi bistår med innhenting av bekreftelse fra forsikringsselskapet ditt.

Spørsmål som hvor grensen går, hva man kan gjøre på egen eiendom og hva man må finne seg i at naboen gjør på sin eiendom er ikke uvanlig i norsk rett. Vi bistår oppdragsgivere i forbindelse med naborettslige problemstillinger.

Vi kan også tilby bistand til utleiere eller leietakere i forbindelse med inngåelse av leieavtale, under leieperioden eller ved opphør av husleieforhold. Saker vedrørende opphør av husleieforhold tilhører de prioriterte områder under ordningen med fri rettshjelp. Vi kan ogå bistå med utkastelse av vanskelige leieboere.

Bygg- og entrepriserett omhandler rettsreglene mellom byggherre og entreprenør og kontraktsforholdet mellom forbruker og entreprenør. På forbrukerområdet er reglene i bustadoppføringsloven den sentrale rettskilde ved siden av lov om håndverkertjenester. På det profesjonelle området hvor begge avtaleparter er næringsdrivende er det avtalefrihet uten bindinger i bestemte lovregler. Det foreligger imidlertid en rekke kontraktsstandarder som svært ofte velges som bakgrunnsteppe for kontraktsforholdet.

Det vanlige i saker mellom profesjonelle byggherrer og entreprenører er at man henviser til standarder som utfylling av det som er uttrykkelig avtalt mellom partene. Vi kan tilby kan tilby bistand til oppdragsgivere under hele prosessen fra kontraktsinngåelse og kontraktsgjennomføring eventuell etterfølgende tvisteløsning.