Forvaltningsrett


Forvaltningen er underlagt en rekke plikter som er fastsatt i forvaltningsloven og offentlighetsloven og kan kort oppsummeres i følgende punkter:
• Utredningsplikt
• Plikt til forhåndsvarsel
• Plikt til å holde parter løpende underrettet
• Taushetsplikt
• Begrunnelsesplikt

Borgere har dessuten innsynsrett og klage- og omgjøringsrett. I tillegg er det viktig å hindre myndighetsmisbruk i saker ved at borgerne ikke blir utsatt for:

• Utenforliggende hensyn i saksbehandlingen
• Usaklig forskjellsbehandling
• Vilkårlige eller urimelige avgjørelser

Vi kan bistå i alle typer saker overfor forvaltningen for å forhindre at urett skjer.